Nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych! Czy sektor zamówień publicznych faktycznie otworzy się na małe i średnie przedsiębiorstwa? 

14 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami, nowa regulacja ma wyeliminować następujące problemy:

1) Nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w rynku zamówień publicznych.
2) Niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożono tylko jedną ofertę).
3) Brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy.
4) Brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, m.in. wzrostu innowacyjności.
5) Wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie.
6) Koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi.
7) Ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych.
8) Nieefektywny system kontroli zamówień publicznych.

Z doświadczenia wiem, że mali wykonawcy/dostawcy nie mieli dotąd szans na star w przetargach publicznych. Niejednokrotnie bowiem problemy finansowe inwestora lub wahania na rynku mogły skutkować ich bankructwem. Kompleksowe zmiany w przepisach były potrzebne. Pytanie tylko czy zmiany wprowadzone na ostatniej prostej VIII Kadencji Parlamentu okażą się „lekiem na całe zło”…

Zachęcam do zapoznania się z treścią ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624