Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Przekształcenie prawa użytkowania nastąpi z mocy prawa – użytkownicy wieczyści nie będą mieli możliwości kwestionować przekształcenia. Wszystkie nieruchomości gruntowe, na których posadowione są domy jedno lub wielorodzinne staną się z dniem 1 stycznia własnością/współwłasnością obecnych użytkowników.
Potwierdzeniem zmiany tytułu prawnego do nieruchomości będą wdawane z urzędu zaświadczenie. Organem właściwym do wydania zaświadczenia będzie organ aktualnego właściciela nieruchomości, odpowiednio starosta – dla nieruchomości SP, wójt – dla gmin, zarząd powiatu – dla powiatu itp. Co ciekawe, organ wydający zaświadczenie zobowiązany będzie do złożenia stosownych wniosków celem aktualizacji danych w księgach wieczystych i rejestrach gruntów.
Na uwadze należy mieć, że z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność użytkownicy zobowiązani będą uiścić opłatę odpowiadającą kwocie dwudziestokrotności opłaty rocznej za użytkowanie. Wartość opłaty będzie mogła być przez byłych użytkowników kwestionowana. Pytanie jednak czy to się będzie opłacać? Dla osób, które jednorazowo uiszczą całą opłatę Skarb Państwa deklaruje bonifikaty w opłacie w wysokości do 60% kwoty opłaty. Zgodnie z ustawą, również jednostki samorządu terytorialnego będą mogły udzielać użytkownikom bonifikaty. Pytanie czy tak uczynią? Obecnie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dla jst regularny zastrzyk środków.
Zainteresowanych szczegółowo ww. zagadnieniem zachęcam do kontaktu.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2673_u/$file/2673_u.pdf