W ostatnich latach coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą miejsca zamieszkania. Wielogodzinna praca w międzynarodowej korporacji, godziny przed komputerem, sztucznie oczyszczane powietrze w biurowcu skłania nas do myślenia o przeprowadzce do zacisznego domu otoczonego przyrodą. Miasta dysponują bardzo ograniczonym areałem, dlatego też nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi i grunty nadające się pod zabudowę osiągają horrendalne ceny.Przykładem czego może być Gdańsk, gdzie ceny domów, w granicach administracyjnych miasta, zaczynają się od kwoty 1.000.000 zł.

Mimo, że społeczeństwo stopniowo wzbogaca się, zakup domu w mieście, w spokojnej okolicy to niestety przywilej najbogatszych. Czy oznacza to, że osoba marząca o domu, ze skromniejszym budżetem, musi zrezygnować ze swoich planów. Oczywiście, że nie!

Mimo że trend wzrostowy dotyczy wszystkich typów nieruchomości gruntowych, to jednak w niedalekim sąsiedztwie miast znaleźć można pięknie położone, dobrze skomunikowane nieruchomości. Niestety w przeważającej większości są to działki leśne lub rolne.

Wraz z nowelizacją ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm. – dalej także ustawa o lasach), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r., do obrotu nieruchomościami leśnymi wprowadzono obostrzenie w postaci prawa pierwokupu lasu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe. Uprawnienie Lasów Państwowych dotyczy nieruchomości, które (i) oznaczono jako las w ewidencji gruntów i budynków lub (ii) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczono do zalesienia bądź (iii) mają powierzchnię co najmniej 0,10 ha, pokrytą roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo są jej pozbawiony, o ile przeznaczone są do produkcji leśnej lub stanowią rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisane są do rejestru zabytków i jednocześnie objęte są uproszczonym planem urządzenia lasu lub stosowną decyzją starosty.

Podkreślić przy tym trzeba, że każda transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako leśna lub dającej podstawę do zaszeregowania jako leśna, musi zostać zgłoszona przez notariusza do właściwego miejscowo oddziału Lasów Państwowych. Oznacza to, że skuteczne nabycie nieruchomości zalesionej o powierzchni większej niż 1000 m2 wymaga zgody – rezygnacji z prawa pierwokupu Lasów Państwowych, nawet wówczas gdy w ewidencji nie figuruje ona jako nieruchomość leśna.

Wydawać by się mogło, że wprowadzona w 2016 r. regulacja wyklucza możliwość nabycia dużej zalesionej działki. Tak jednak nie jest. Przez pierwszy rok obowiązywania nowej regulacji, na 61 nieruchomości podlegających prawu pierwokupu tylko w 24 przypadkach Lasy Państwowe skorzystały ze swojego uprawnienia (informacja przekazana przez rzecznika prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – pana Krzysztofa Trębskiego). W większości przypadków Lasy Państwowe nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia.

Co zrobić, żeby nabyć nieruchomość leśną. Pierwszym krokiem jakie należy podjąć jest ustalenie czy dana nieruchomość faktycznie podpada pod regulację art. 37a ustawy o lasach. Często mimo zalesienia (zadrzewienia) dana działka nie jest działką leśną w rozumieniu ustawy. Drugą czynnością jaką należy wykonać jest uzyskanie informacji od właściwego miejscowo oddziału Lasów Państwowych. Zapytanie powinno dotyczyć woli Lasów Państwowych co do skorzystania z prawa pierwokupu. Jeśli Lasy Państwowe poinformują nas, że nie zamierzają nabyć danej nieruchomości można zwrócić się do nich o złożenie stosownego oświadczenia, które następnie można przedłożyć notariuszowi, który sporządzać będzie akt notarialny – umowę sprzedaży. W przeciwnym razie należy liczyć się z tym, że umowa sprzedaży nieruchomości będzie miała charakter zobowiązujący – warunkowy. Przeniesienie własności nastąpi dopiero po uzyskaniu przez notariusza stosownego oświadczenia Lasów państwowych o rezygnacji z prawa pierwokupu lub bezskutecznym upływie terminu 1- miesiąca od dnia otrzymania odpowiednio zawiadomienia.

Reasumując, procedura nabycia nieruchomości leśnej jest trochę bardziej skomplikowana niż nabycie nieruchomości o innym przeznaczeniu. Niemniej jednak zysk jaki dzięki temu możemy osiągnąć będzie olbrzymi, nie tylko w wymiarze finansowym.

c.d. wkrótce – Jak nabyć nieruchomość rolną nie będąc rolnikiem.