Według wstępnych danych, w okresie styczeń – luty 2018 r. w Polsce oddano do użytkowania 29.576 mieszkań, tj. o blisko 10,0% więcej niż przed rokiem w tym okresie. Lepsze wyniki odnotowali inwestorzy z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form, tj. deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 16.385 mieszkań, tj. o 11,5% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym oraz inwestorzy  indywidualni z efektem 12.546 mieszkań. Wzrost liczby budowanych i oddawanych do użytkowania mieszkań nie wpłynął jednak na ich jakość. Coraz częściej nawet firmy dotychczas uznawane za renomowanych deweloperów, oddają do użytkowania lokale “pozostawiające wiele do życzenia”.

Wśród najczęściej spotykanych wad lokali mieszkalnych znaleźć można: wady okien, wady pionizacji i kątów ścian, wady instalacji ciepłowniczych i instalacji wentylacyjnych. Z uwagi na braki w zakresie właściwych terenów budowlanych, częstym problem współczesnego budownictwa mieszkaniowego jest także brak właściwego odwodnienia, brak lub źle wykonany drenaż. W konsekwencji nie jeden szczęśliwy nabywca nowego m4 zmuszony jest zrezygnować z marzeń o warsztacie w piwnicy. Wielu właścicieli miejsc parkingowych w garażach podziemnych obawia się natomiast, że z uwagi na złe instalacje deszczowe ich samochody zostaną zalane podczas gwałtowniejszych opadów.

Nabywcy nowych mieszkań nie są jednak bezradni. Nawet wówczas, gdy w ferworze radości nie skorzystają z uprawnień wynikających z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej ustawa deweloperska) przysługują im bowiem uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym (dalej k.c.).  

Nabywając nowe mieszkanie konieczne jest profesjonalne podejść do kwestii jego odbioru. Zgodnie z ustawą deweloperską (art. 27 ust. 1) pamiętać należy, że przeniesienie własności lokalu poprzedzone powinno zostać odbiorem lokalu przez nabywcę. Z odbioru lokalu strony powinny także sporządzić protokół. Co ważne, nabywca uprawniony jest wskazać w treści takiego protokołu wszystkie dostrzeżone wady. Deweloper natomiast, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, zobowiązany jest doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania wad. W odniesieniu do wad uznanych, deweloper zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu uznane wady usunąć, chyba że ich usunięcie danej wady wymaga dłuższego terminu.

W przypadku, gdy w toku odbioru mieszkania szczęśliwy nabywca “nie zauważy” jakiejś wady jego sytuacja również nie jest beznadziejna. Przysługuje mu bowiem uprawnienie z tzw. rękojmi za wady fizyczne, określona w art. 556[1] k.c. i n. Uprawnienie z tytułu rękojmi obejmują w szczególności prawo żądania usunięcia wady lub obniżenia ceny. Ważne dla nabywców mieszkań jest to, że zgodnie z art. 561 [5] k.c. milczenie dewelopera w kwestii żądania usunięcia wad przez okres dłuższy niż 14 dni stanowi akceptację roszczeń nabywcy, o ile ten działa jako konsument. Ważnym jest termin, w jakim nabywca może żądać usunięcia wad. Nabywca mieszkania odkryte wady może bowiem zgłosić i żądać np. ich usunięcia w terminie 5 lat od dnia odbioru mieszkania. 

Oznacza to, że jeszcze przez 5 lat po odbiorze mieszkania można dochodzić od dewelopera naprawienia wad, które ujawnią się w toku użytkowania mieszkania. Długość tego terminu wynika chociażby z tego, że nie które wady jak np. pęknięcia ścian mogą pojawić się na długo po odebraniu mieszkania.     

Podsumowując, ze swoich uprawnień należy korzystać. Dlatego trzeba domagać się od dewelopera doprowadzenia mieszkania do stanu zgodne z umową, tj. pozbawionego wad. Nawet wówczas, gdy pierwotnie oceniamy daną wadę, jako „drobne uchybienie”. W przyszłości taka „mała wada” może stać się poważnym problem i  skutkować np. obniżeniem wartości mieszkania. Kupując mieszkanie ustalmy jakie prawa nam przysługują. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *